Score:

Mults:

CW:

Ph:

Dig:

Club:

#

#

Non-AZ

Single-Op Low Mixed

CO

12

2

2

2

0

1

WA2JQZ

18